Sodelujmo

Pogoji poslovanja

Pred vami so splošna pravila in koraki pri poslovanju oziroma ponujanju storitev in komunikaciji s potencialnimi strankami in poslovnimi partnerji. Posebni dogovori in izjeme se lahko dogovorijo individualno s posamezno stranko, pri posameznem projektu ali pogodbi in ob izrednih okoliščinah in položajih, ki to zahtevajo.

Naročnik storitve

Naročnik storitve je obiskovalec ali uporabnik spletne strani, pravna ali fizična oseba, ki stopi v stik in/ali povprašuje po določeni storitvi ali informaciji, ki jo Ponudnik storitve ponuja na spletni strani. Stik in/ali povpraševanje se lahko izvede preko dostopnih kontaktnih obrazcev na spletnih straneh ter preko javno objavljenih in dostopnih kontaktnih podatkov, kot so elektronski naslovi, telefonske številke, poštni naslovi in številke telefaksov. Naročnik storitve je lahko B2C kupec ali B2B poslovni partner.

Ponudnik storitve

Ponudnik storitve je EURO TIM d.o.o. V primeru sklenitve kupo – prodajne pogodbe, Naročnik storitve dogovorjene storitve plača bodisi po dogovorjeni ceni bodisi po izključno dogovorjenih pogojih med Naročnikom in Ponudnikom storitve. Plačilo se izvede na transakcijski račun, s predplačilom ali po zaključeni storitvi.

Ponudnik storitve sodeluje tudi z različnimi kooperanti in distributerji. V tem primeru, če je to zaradi lokacije bolj prikladno, potencialne kupce po potrebi napoti k njim. Ponudnik storitve bo ukrenil vse potrebno za identifikacijo skupnih ciljev in potreb z namenom sodelovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji.

Ponudnik storitve je proizvajalec in prodajalec polken in okovja ter v sklopu svojega poslovanja po dogovoru nudi tudi vgradnjo in montažo svojih izdelkov. Registriran je z naslednjimi podatki: EURO TIM d. o. o., MB: 02416298, OIB : 11087329753.

Za vse druge storitve, ki jih Ponudnik storitve opravlja na zahtevo Naročnika storitve, ima registrirano dejavnost pri pristojnem sodišču.

Splošni pogoji

 

V zvezi s pogoji poslovanja se uporablja Zakon o varstvu potrošnikov (N. N. 41/2014) poglavje III – Sklepanje pogodb izven poslovnih prostorov in pogodb na daljavo, od 57. do 79. člena.

Spletne strani na domeni in spletnem mestu eurotim.com.hr niso spletna trgovina, temveč informativni in marketinški kanal za izdelke in storitve Ponudnika storitve. Preko spletnih strani in na njej navedenih stikih je mogoče vzpostaviti začetno komunikacijo o nakupu storitev Ponudnika storitve.

Taka komunikacija se, odvisno od njene vsebine in narave, lahko zaključi s prodajo/nakupom ali s sklenitvijo partnerskega razmerja. Nadaljnji dogovori se urejajo in organizirajo izven pogojev in funkcionalnosti spletnih strani na domeni in spletnem mestu eurotim.com.hr.

Med pravila, pogodbe in organiziranje kupo prodajnega razmerja oziroma oblikovanje partnerskega odnosa, se med drugim uvrščajo elementi, kot so: cena in način plačila, naročilo, dostava, menjava izdelkov, reklamacije, vračilo, prekinitev pogodb, izguba pravice do prekinitve pogodbe. Ta pravila Ponudnik storitve dogovarja in sklepa individualno z Naročnikom storitve. Spletne strani na domeni in spletnem mestu eurotim.com.hr služijo samo kot odskočna deska dogovarjanja oziroma način, na katerega Naročnik storitve lahko stopi v stik s Ponudnikom storitve.

Fotografije, opisi in video storitev ter spletne strani

Fotografije in video posnetki storitev ter na splošno deli spletnih strani celotnega spletnega mesta so deloma povzeti s spletnih portalov, ki ponujajo brezplačne fotografije in video posnetke: unsplash.com, mixkit.com, pexels.com.

Ostale fotografije in video posnetki so neposredna lastnina Ponudnika storitve EURO TIM d. o. o. Fotografije in video posnetki služijo kot opisna referenca za storitve ter skušajo čim bolj natančno opisati njihove značilnosti. Prevzete fotografije in video posnetki, njihovi izvirni avtorji in tretje osebe s teh fotografij in video posnetkov, ne predstavljajo, niti niso povezani z EURO TIM d. o .o. in storitvami Ponudnika storitev. Uporabljajo in implementirajo se po pravilih spletnega portala, s katerega so prevzeti in katerega narava dela je brezplačno ponujanje fotografij in video posnetkov za uporabo v zasebne in komercialne namene.

Ponudnik storitve si pridržuje pravico do napak v opisu in fotografijah izdelka.

Tehnične težave

V primeru tehničnih težav pri delovanju spletne strani bo Ponudnik storitve ukrenil vse, kar je v njegovi moči, da se delovanje, stabilnost in učinkovitost spletnih strani optimalno in hitro rešijo, popravi ter vrne v funkcionalno in delujoče stanje.

Ponudnik storitve bo skušal uporabnikom in obiskovalcem spletne strani dati uvid v potencialne težave in nedelovanje spletne strani z obvestilom na strani, če pa to ne bo mogoče, z newsletter obvestilom ali z obvestilom po elektronski pošti.

Cena in pogoji plačila storitev

 

Cena storitev Ponudnika storitve se bo določila v skladu z vnaprej sprejeto ponudbo. Za storitve in delo, ki niso vključeni v ponudbo in bodo opravljeni za Naročnika storitve na podlagi pisnega zahtevka Naročnika Storitve, se bodo cene dogovorile posebej za vsako posamezno delo.

Ponudnik storitve lahko Naročniku storitve izda klasični račun ali elektronski račun s specifikacijo storitev ter navedbo datuma zapadlosti, do katerega je Naročnik storitve račun dolžan plačati.

Nastanek pogodbenega razmerja

 

Ponudnik storitve bo predložil informativno Ponudbo z vsemi informacijami o storitvi ter cenami v kunah z DDV. V trenutku sprejema ponudbe nastane Pogodbeno razmerje ter s pogodbo specifično in individualno dogovorjeni pogoji. S predložitvijo ponudbe oziroma s podpisom pogodbe, se Naročnik storitve seznani s pogoji sodelovanje in poslovanja.

Predpostavlja se, da jih je Naročnik storitve razumel in sprejel.

Z Naročniki storitev, ki želijo postati partnerji različnih stopenj (npr. distributerji), bo Ponudnik storitve sklenil poslovno sodelovanje, v okviru katerega bodo obojestransko sklenjeni dogovori in določeni pogoji in parametri poslovnega sodelovanja.

Razen pogodbenih razmerij, ki so nastala s sprejemom ponudbe, pogodbena razmerja med Ponudnikom storitve z Naročnikom storitve temeljijo tudi na pogodbah brez predhodne ponudbe ali pogodbah, kjer je ponudba njihov sestavni del.

  Obveznosti Naročnika storitve

   

  Naročnik storitve je dolžan na zahtevo Ponudnika storitve dati vse informacije in listine, za katere meni, da so potrebne za sestavo Ponudbe, pripravo pogodbe ter izvedbo projekta in njegovih poslovnih procesov.

  Naročnik storitve se zavezuje v celotnem obdobju sodelovanja s Ponudnikom storitve (faza pogajanj, ponudb, pogodbe, nadaljnje faze pogodbenega razmerja), zagotavljati delovanje svojega elektronskega naslova in telefona, saj se bo korespondenca primarno odvijala po elektronski pošti in telefonu.

  Naročnik storitve je dolžan pisno obvestiti Ponudnika Storitve o vseh spremembah osebnih ali identifikacijskih podatkov, navedenih v ponudbi ali v pogodbi, ki se nanašajo na status, identiteto in sedež, takoj oziroma najkasneje v 7 dneh po nastanku spremembe.

  Naročnik storitve je dolžan za celotno obdobje trajanja sodelovanja (od pogajanj z namenom nastanka pogodbenega razmerja in v celotnem obdobju trajanja pogodbenega razmerja), imenovati pooblaščeno osebo, ki bo zastopala Naročnika storitve v zvezi s storitvami, ki jih ponuja Ponudnik storitve.

  Naročnik storitve se zavezuje sodelovati s Ponudnikom storitve zaradi pravočasne izvedbe zahtevanih in dogovorjenih storitev. Ponudniku storitve bo dostavil vse potrebne materiale, dokumente, podatke in ostalo, da bo lahko Ponudnik storitve pravočasno začel izvedbo dogovorjene storitve in projekta. Ponudniku storitve bo omogočil dostop do vseh informacij, ki jih Ponudnik storitve potrebuje za izvedbo dogovorjenih storitev in projekta.

  Odgovornost Ponudnika storitve

   

  Ponudnik storitve se zavezuje storitve ponujati strokovno, kakovostno in vestno ter v skladu s pravili stroke in skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Ponudnik storitve ponuja svoje storitve Naročniku storitve skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Hrvaški ter v skladu s pogodbenimi dogovori.

  Pogodbeni stranki ne bosta odgovorni za neizpolnitev pogodbenih obveznosti, če je nezmožnost izpolnitve posledica višje sile – dogodka izven nadzora pogodbenih strank in neodvisno od njune volje ter neposredno vpliva na izvršitev pogodbenih obveznosti in ni posledica malomarnosti katere koli pogodbene stranke.

  Pogodbena stranka, na strani katere je nastala višja sila, je o tem dolžna takoj oziroma najkasneje v 48 urah pisno obvestili nasprotno stranko, z navedbo razlogov ter dokazi o nastanku višje sile.

  Rok za izvedbo posameznega projekta se določi z informativno ponudbo oziroma pogodbenim razmerjem, upoštevajoč okoliščine, ki lahko vplivajo na podaljšanje roka.

  Prenehanje pogodbenega razmerja

  Pogodbeno razmerje se praviloma sklepa za določen čas, določen v ponudbi, ki s sprejemom privede do nastanka pogodbenega razmerja oziroma pogodbe. Naročnik storitve in Ponudnik storitve imata pravico do prekinitve pogodbenega razmerja. Pogodbena stranka mora na veljavni naslov nasprotne pogodbene stranke poslati pisno obvestilo o prekinitvi s priporočeno pošto. Odpovedni rok znaša 30 dni od dneva dostave obvestila o prekinitvi pogodbenega razmerja.

  Če Naročnik storitve prekine pogodbeno razmerje pred iztekom pogodbenega roka ali če Ponudnik storitve v katerem koli trenutku prekine pogodbeno razmerje zaradi kršitev pogodbenih obveznosti Naročnika storitve, je Naročnik storitve dolžan plačati Ponudniku storitve pogodbeno kazen, in sicer v višini razlike med polno ceno dogovorjenih storitev po ceniku Ponudnika storitev in ceno, ki jo je Naročnik storitve plačal Ponudniku storitve na podlagi pogodbenega razmerja, od datuma sklenitve pogodbe do datuma prenehanja pogodbenega razmerja. Ponudnik storitve bo Naročniku storitve za to vsoto izdal račun, ki ga je Naročnik storitve dolžan plačati.

  Ponudnik storitve ima pravico do prekinitve pogodbenega razmerja brez odpovednega roka ter brez obveznosti vračila predujma ter drugih sredstev, ki jih je vplačal Naročnik storitve, v naslednjih primerih kršitve pogodbenih obveznosti Naročnika storitve. Pri tem pogodbeno razmerje preneha v trenutku dostave obvestila Ponudnika storitve o prenehanju pogodbenega razmerja.

   1. Če Naročnik storitve Ponudniku storitve ne predloži oziroma ne omogoči dostopa do vse potrebne dokumentacije in informacij, zaradi česar je Ponudniku storitve onemogočena izpolnitev obveznosti ali povzroči zamudo pri izpolnitvi prevzetih obveznosti;
   2. Če Naročnik storitve stalno zamuja s plačilom računov Ponudnika storitve v pogodbeno dogovorjenih plačilnih rokih;
   3. Če se je proti Naročniku storitve začel stečajni ali drug primerljiv postopek;
   4. Če Naročnik storitve krši obveznosti, določene v pogojih poslovanja, ponudbi ali pogodbi in ima to za posledico nastanek škode Ponudniku storitve;
   5. Če Naročnik storitve izvaja aktivnosti, zaradi katerih Ponudniku storitve nastaja škoda ali je porušen njegov poslovni ugled.

   Če Naročnik storitve nesprejemljivo in nedovoljeno koristi storitve Ponudnika storitve in to Ponudniku storitve in drugim naročnikom Ponudnika storitve ali tretjim osebam povzroči škodo, je Naročnik storitve odgovoren, skladno z veljavnimi predpisi ali pravnomočno odločbo sodišča.

   Varstvo osebnih podatkov

   Osebni podatki, ki se zbirajo, so odvisni od: vrste ponujene storitve, uporabnikov in strank, namena kupca, da koristi storitve, vrste pogodbe sklenjene s strankami, namere Naročnika storitve, da koristi svoje pravice na podlagi zakonsko predpisanih odredb o varstvu osebnih podatkov.

   Podatki Naročnika storitve se ne smejo uporabljati v druge namene, ne smejo se odstopiti tretji osebi, razen, če zakon določa drugače, po uporabi pa morajo biti izbrisani. Čeprav nobena spletna storitev ni 100 % varna, bo Ponudnik storitve v razumnih merah storil vse, kar je v njegovi moči, da bo obvaroval podatke Naročnika storitve pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spremembo ali uničenjem.

   Ponudnik storitve uporablja primerne poslovne sisteme in postopke za varstvo osebnih podatkov, ki mu jih Naročnik storitve daje v uporabo. Ponudnik storitve uporablja varnostne postopke, tehnične in fizične omejitve za dostop in uporabo osebnih podatkov na svojih strežnikih.

   V primeru morebitnega partnerskega in poslovnega sodelovanja z zunanjimi sodelavci na določenih projektih Ponudnik storitve lahko razkrije tiste informacije o Naročniku storitve, brez katerih projekt ni izvedljiv za zunanje sodelavce. Zunanji sodelavci morajo spoštovati Pravila zasebnosti podatkov skladno z dogovorom o poslovnem sodelovanju.

   V primerih, ki so določeni z zakonom ali je neizogibno zaradi preprečevanja ali odkrivanja kaznivih dejanj ali zlorab, bodo podatki o Naročniku storitve posredovani pristojnim organom. Vaše podatke lahko razkrijemo tudi na podlagi sodnega naloga ali druge legitimne zahteve državnih organov.

   V primeru pogodbenih razmerij, dogovorjenih izven določil in meja spletne strani na domeni in spletnem mestu eurotim.com.hr, bomo potrebovali več osebnih podatkov Naročnika storitve, ki so nujno potrebni za veljavno sklenitev pogodbenega razmerja.

   V zvezi s pravili zasebnosti, ki se nanašajo na uporabo spletnih strani na spletnem mestu in domeni eurotim.com.hr, poiščite več informacij na straneh pravila zasebnosti. V zvezi s politiko piškotkov, ki deluje na spletnih straneh mesta in domene eurotim.com.hr, je več informacij mogoče pridobiti na straneh politika piškotkov.

   Reševanje sporov

    

   Vsi spori, ki nastanejo med strankama tekom izvedbe del, vključno s spori, ki se nanašajo na veljaven nastanek pogodbenega razmerja, kršitev ali njegovo prekinitev ter iz tega izvirajoče pravne posledice, bodo pogodbene stranke poskušale rešiti sporazumno in po mirni poti v roku 30 (trideset) dni. V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Puli.

   Podjetje

   EURO TIM d.o.o.

   Lastnik

   Emil Hrvatin

   OIB

   11087329753

   Elektronski naslov

   eurotim@eurotim.com.hr

   Telefonska številka

   +385 (0)52 691 350

   02416298

   Naslov

   Škropeti 17T, 52423
   Karojba, Hrvaška

   Registracija

   Podjetje registrirano leta 2008 na registrskem sodišču v Pazinu, MBS: 130031418

   Kapital

   Osnovni kapital je vplačan v celoti: 4.770.000,00 kun

   Račun # 1

   IBAN SPLITSKA BANKA D.D.: HR4523300031153693225

   Račun # 2

   IBAN ERSTE BANKA D.D.: HR302402006110053403

   Račun # 3

   IBAN IKB UMAG D.D.:
   HR9323800061147005642

   Uspešno sodelovanje

   Proučite informacije in spremljajte Novosti in obvestila, da boste ostali v stiku z novostmi in članki. Če imate specifična vprašanja, ne odlašajte in nam pošljite vprašanje z obrazložitvijo.

   Na voljo smo vam!